úvodní strana
aktuality

pro rodiče
o nás
naše programy
náš tým
fotogalerie

KRITERIA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023/2024

Kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLAKÁT K ZÁPISU NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Projekty spolufinancované EU
dnešní oběd
kalendář
jmeniny
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZÁPIS - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Přijímací řízení probíhá v MŠ na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním platném znění. Dále na základě pokynů zřizovatele MŠ Statutárního města Pardubice, dohody o počtu dětí v MŠ a dle Kriterií přijímacího řízení Mateřské školy Pastelka Pardubice – Polabiny, Rosická 157.

Každý rok určí zřizovatel MŠ termín zápisu dětí do MŠ. Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.

V mateřské škole se koná "Den otevřených dveří" dne 5.4. od 9:00 – 11:00 a od 14:00 -16:00 hodin s ukázkou dopoledních činností v Centrech aktivit a odpoledních tvořivých dílniček pro rodiče s dětmi.

Zákonní zástupci si stáhnou z webových stránek zapisyms.pardubice.eu Žádost o přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2023 - 2024. Tuto žádost po vygenerování vytiskněte a nechte potvrdit dětským lékařem. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu zápisu do MŠ + ostatní potřebné kopie dokladů viz. zapisyms.pardubice.eu.

V případě podání více přihlášek upřesněte, kterou MŠ preferujete na 1. místě.

Přihlášky na nový školní rok 2023/2024 budou ke stažení na zapisyms.pardubice.eu od 18.4.2023. ZDE NAJDETE POTŘEBNÉ INFORMACE!

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2023/24 bude probíhat v mateřské škole ve dnech:

· od 9. května 2023 od 8.00 do 12. 30 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin
· do 10.května 2023 od 8.00 do 12.30 hodin, od 13.00 do 16.00 hodin

ŽÁDOST PODANÁ MIMO TERMÍN JE NEPLATNÁ!

Podání žádosti je možné:

· datovou schránkou (od soukromé osoby - nikoliv pracovní) ID datové schránky: 9p2kwwa
· e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouze prostý email)
· poštou - doporučujeme zaslání doporučeně
· osobním podáním s rezervací do MŠ ve dnech a hodinách výše určených. Pro ověření totožnosti žadatele a dítěte je nutné donést k zápisu občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte (např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu, doklad o bydlišti (kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu)).

Předpokládaný počet volných míst pro rok 2023/24 je 35.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE JE pořadové číslo v jakém byla Žádost do MŠ doručena.
Nemá vliv na přijetí dítěte do MŠ. 
 
 
adresa:
Polabiny, Rosická 157, 530 09 Pardubice
e-mail:
reditelka@pastelka.cz
telefon:
IČO:
70944091