Integrované bloky

Integrované bloky zasahují všechny vzdělávací oblasti, s tím, že některá může převažovat a jiná může být zastoupena jen okrajově. Vztahují se k určitému tématu, mají proto podobu tematických celků. Motivace těchto celků vychází z ročních období, přírodních situací, společenských událostí, tradic MŠ a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá jejich mentalitě, vzdělávacím potřebám a možnostem dětí předškolního věku.

Integrované bloky:
1. Podzimní čas
2. Od Sv. Martina ke Třem králům
3. Čas masopustu
4. Kudy chodí jaro
5. Svět kolem nás

Tyto jednotlivé IB jsou společné pro celou MŠ a učitelky si je formou plánů rozpracovávají do třídních vzdělávacích programů. Časový prostor, výběr cílů, rozsah a náročnost plánovaných činností přizpůsobují věkovým a vývojovým možnostem předškolních dětí.


1. Podzimní čas

Charakteristika:
Integrovaný blok je zaměřen na utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, na rozvoj sociálního cítění dítěte, na utváření povědomí o sounáležitosti s nejbližším okolím, na posilování vlastní identity a uvědomění si sociální role v tomto společenství, na vytváření prosociálních postojů dítěte jako základu pro jeho budoucí zdravé sebevědomí a psychickou pohodu. Vedeme děti k utváření zdravých přátelských vztahů s ostatními dětmi, k pochopení, že každý, ačkoliv je odlišný, má ve společnosti svou nezastupitelnou roli. Utváříme u dětí povědomí o změnách v přírodě v souvislosti se změnami ročních dob. Umožňujeme dětem vnímat a prožívat tyto změny při pravidelných vycházkách a výletech do okolí.

Cíle:
· vytváření citových pout dítěte ke svému okolí, rozvíjení kladných citových vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi a rodiči, mezi dětmi a zaměstnanci MŠ
· vytváření základů pro práci s informacemi
· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
· společně vytvořit základní pravidla soužití ve třídě, porozumět jejich smyslu a pochopit potřebu je zachovávat
· seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
· osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů
· rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
· rozvoj vnímání, naslouchání a porozumění
· uvědomění si vlastního těla, rozvoj užívání všech smyslů
· rozvoj interaktivních dovedností
· posilování schopnosti tolerance, sociální citlivosti, respektu, přizpůsobivosti apod.
· rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám
· rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat ve skupině


Činnosti a náměty:
· přivítání se s kamarády po prázdninách a seznamování se s novými kamarády
· práce s knihou (předčítání pohádek a příběhů, rozbory s dětmi atd.)
· četba na přání a pohádek na pokračování
· volné převyprávění libovolné pohádky
· poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě (příroda živá a neživá, přírodní jevy, zvířata, rostliny, podnebí, počasí, roční období atd.), hledání v encyklopediích
· sběr přírodnin, pozorování přírody
· experimentování s přírodními materiály
· společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
· aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného chování
· činnosti posilující rozvoj pozitivních citů k ostatním lidem
· hry na rozvíjení smyslů
· rozhovory o aktuálním počasí a typických činnostech lidí v obměnách ročních dob
· recitace a zpěv písní podle obrázku
· hry s pohádkami (poslech pohádek, dramatizace, reprodukce, vyprávění dle obrázku atd.)
· manipulační a pohybové činnosti
· návštěva divadelního představení
· hudební, hudebně pohybové, literární a výtvarné hry a činnosti
· estetické a tvůrčí aktivity, hudební a hudebně pohybové činnosti
· seznamování s lidovými pranostikami (sv. Martin, sv. Kateřina)
· vycházky a výlety
· skupinové aktivity (námětové hry)
· spontánní hry


2. Od Sv. Martina ke Třem králům

Charakteristika:
Společně s dětmi prožíváme „čertovské radovánky“ a připravujeme se na příchod Vánoc. Děti se seznamují s tradicemi Vánoc, které společně s učitelkami prožívají. Vánoce jsou často považovány za nejkrásnější svátky v roce, jsou významnými rodinnými svátky, spojenými se setkáváním příbuzných, se slavnostním jídelníčkem a rozdáváním dárků. Začátek vánočního času je spojen se svátkem sv. Mikuláše, na třídách nechybí adventní věnec, větvičky barborek, ozdobený vánoční stromeček a pak nastává čas těšení a očekávání. Tento čas sdílí děti se svými vrstevníky, pomáhají při výzdobě mateřské školy. V naší MŠ se ujala tradice „rozsvícení vánočního stromu“, jako symbolu Vánoc se zpěvem vánočních koled.

Cíle:
· seznamování s lidovými zvyky a tradicemi
· seznamování se světem lidí, kultury a umění
· zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
· osvojovat si další výtvarné a praktické dovednosti
· navazovat citové vztahy s ostatními dětmi
· seznamovat se s některými znaky (čísla v adventním kalendáři, atd.)

Činnosti a náměty:
· společné prožívání tradic: Sv. Martin, Mikuláš, čert, anděl, vánoční zvyky, koledy, Tři králové
· rozhovory o vánočních zvycích a tradicích
· Mikulášská nadílka
· výlety s poznáváním lidových tradic tohoto období
· setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva koncertů, vánočních představení atd.)
· vánoční výzdoba celé MŠ
· slavnostní rozsvícení vánočního stromku
· hry podporující tvořivost, představivost a fantazii
· rytmické hry a hry se slovy
· výstava keramiky
· výrobky pro druhé (vánoční přání, zhotovování dárků)
· vánoční představení „děti dětem“
· příprava programu na vánoční besídku pro rodiče, vánoční posezení s rodiči, pečení cukroví s dětmi
· vánoční nadílka
· přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti
· výroba adventního kalendáře3. Čas masopustu

Charakteristika:
Zejména zimní období využíváme k seznamování s řemesly, pohádkami, muzikantskými tradicemi, historií venkovského života a také přípravami masopustu. Dále společně obdivujeme krásy zimní přírody, děti si užívají sněhové nadílky a zimních radovánek. Naši předškoláci se jdou podívat do prvních tříd a chystají se k zápisu do ZŠ.

Cíle:
· rozvoj tvořivosti a fantazie
· seznamovat se s životem dříve a nyní (některá řemesla, lidové tradice atd.)
· rozvíjet zájem o české tradice
· učit se vyhledávat informace v knihách, obrazových souborech
· aktivně se podílet na organizaci vlastní akce (výroba masek, výzdoba třídy a školy, rozvíjet dovednosti při práci s různými materiály)
· poznávat zimní období (vlastnosti sněhu a ledu)
· posilování pozitivních vztahů ke kultuře a umění
· vytvářet pozitivní vztah k individuálním činnostem a k učení
· osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o zdravém životním stylu
· osvojovat si některé dovednosti předcházející čtení, psaní a počítání
· rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, posilovat důvěru ve vlastní osobu
· rozvoj úcty k životu (seznamovat se s péčí člověka o přírodu a zvířata v zimě)

Činnosti a náměty:
· konkrétní hry s materiálem (třídění, modelování,…), experimentování
· dramatické činnosti, námětové hry na řemesla
· předčítání z knih o lidových zvycích a tradicích, prohlížení obrázků
· prohlížení a „čtení“ knížek, práce s knihou a ilustrací
· výtvarné, pracovní a hudební činnosti, výroba masek, loutek, divadlo, karneval
· hry na zahradě se sněhem, pozorování stop ve sněhu
· zhlédnutí divadelního představení
· grafické napodobování symbolů
· hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
· návštěva základní školy (předškoláci)
· zdravotně zaměřené činnosti
· činnosti relaxační a odpočinkové
· činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy
· didaktické hry a hry na rozvij osobnosti dítěte
· výlety a vycházky do zimní přírody4. Kudy chodí jaro

Charakteristika:
Jaro je obdobím, které nabízí další pozorování změn v přírodě, chování zvířat, vnímání návratu stěhovavých ptáků, probouzení hmyzu, rozlišování květin a jiných rostlin, všímání si jejich podmínek pro růst, pozorování řeky a života okolo ní, poznávání zvířata a jejich mláďata, seznamování se s krajovými zvyky období jara. Přímo motivuje k ochraně přírody, k ekologickým aktivitám. Ve společenské oblasti je pro děti důležitý vztah k rodině, zejm. k maminkám.

Cíle:
· rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou
· orientovat se v ročních obdobích
· získávat schopnost vážit si života ve všech jeho formách (poznávat přírodu, rostliny, volně žijící i domácí zvířata a jejich mláďata)
· rozvoj schopnosti užívat všechny smysly
· osvojení si praktických dovedností přiměřených věku
· seznamovat se s tradicemi Velikonoc a podílet se na přípravách
· rozvoj paměti, pozornosti, představivosti a fantazie
· upevňovat vztah k rodičům, obdarovat blízkou osobu

Činnosti a náměty:
· pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, ekologie, třídění odpadů
· činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů
· seznamování s domácími zvířaty a jejich mláďaty
· výlety do přírody a okolí města
· hudební a pohybové činnosti
· činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
· hry zaměřené na rozlišování různých společenských rolí
· seznamování s jarními tradicemi (vítání jara, vynášení Moreny, velikonoční zvyky a tradice, malování kraslic, pečení s dětmi)
· četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
· činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností – záměrné pozorování
· účast při výtvarných soutěžích
· výroba přáníčka a dárku pro maminky k jejich svátku5. Svět kolem nás

Charakteristika:
Blížící se léto je obdobím delších vycházek, výletů, cestování, dovolených s rodiči, pobytů v cizích zemích. Děti se zajímají o nové informace, plány, mapy, cizí země. Láká je tématika moře, vesmíru, pouště, exotická zvířata. Vyhledáváním v encyklopediích vytváříme povědomí o sounáležitosti dítěte s okolním světem, seznamujeme děti s přírodou ve svém okolí a seznamujeme je s existencí různých národů a kultur, s planetou Zemí a vesmírem.

Cíle:
· zajímat se o různé oblasti Země, cizí kraje, poznávat cizokrajná zvířata a jejich typické vlastnosti
· vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, poznávat a respektovat různé rasy lidí a jejich zvyky a odlišnosti
· chápat cestování jako možnost získávání informací
· prohlubování fyzické i psychické zdatnosti
· obohacování slovní zásoby
· upevňování schopnosti žít ve společenství ostatních lidí
· rozvoj schopnosti sebeovládání
· orientovat se v dopravních situacích, pokynech dopravních značek
· poznávat další roční období, jeho charakteristiky

Činnosti a náměty:
· aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující poznat rozmanitost kultur
· námětové hry“ ZOO, cestovatelé, Zeměkoule, jaké to je v…
· prohlížení encyklopedií, práce s mapou, oslava Mezinárodního dne dětí
· výlety do přírody, okolí města
· závodivé hry, soutěže pro děti
· dramatizace pohádek a pohádkových příběhů, hry se slovy
· příprava „Zahradních slavností“ k ukončení školního roku
· výstava keramiky, výzdoba celé MŠ
· loučení se školkou, vystoupení pro rodiče
· společenské hry, hry pro rozvoj vůle, vytrvalost a sebeovládání
· námětová hra „Na dopravu“, vycházky
· pozorování v přírodě, na louce
· hry na zahradě s pískem a vodou, kameny