VÝROČNÍ ZPRÁVA za šk. rok 2013-2014

1. Základní údaje o škole

Mateřská škola Pastelka Pardubice –Polabiny, Družstevní 157
IČO: 70944091
Bankovní spojení: 185167121/0300
Telefon: 466400848
Email: ms-pastelka@volny.cz
Webové stránky: www.pastelka.cz
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Pardubice
IZO: 6000095649


2. Vedoucí a hospodářští pracovníci:

Jana Bakešová – ředitelka
Bc. Alena Vavřinová – vedoucí učitelka
Zdena Gregorová – ekonomka – externí pracovnice
Božena Řezníčková - mzdová účetní – externí pracovnice
Dita Smetánková – vedoucí ŠJ


3. Součásti školy:

Školní jídelna – kuchyně


4. Charakteristika školy:

Mateřská škola Pastelka byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic a prostřednictvím
Statutárního města Pardubic zřízena s platností od 1.1.2002 jako příspěvková organizace.
Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školským
zákonem a vyhláškou č. 14/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním
vzdělávání. Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení
vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o školním stravování a stravování
vlastních zaměstnanců podle ustanovení vyhlášky č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o závodním stravování.
Mateřská škola je samostatným právním subjektem – její součástí je školní jídelna.
Pracovnice školní jídelny jsou zaměstnanci mateřské školy. Statutárním orgánem
mateřské školy je ředitelka Jana Bakešová, jmenovaná Krajským úřadem Pardubického
kraje – odborem školství, mládeže a sportu.
Budova školy byla postavena jako první mateřská škola na sídlišti v Polabinách, a to v
roce 1964. Dvoupatrová čtyřtřídní mateřská škola je umístěna v okrajové části sídliště a
obklopuje ji velká vzrostlá školní zahrada. Přímo v sousedství – přes silnici – je základní
škola.
Mateřská škola prošla v letech 1993 – 1994 rozsáhlou rekonstrukcí. Z prádelny byla
vybudována letní umyvárna, přebudovány veškeré odpady a elektrorozvody
a položeno nové lino téměř ve všech prostorách školy.
V roce 2002 – 2003 byla z bytu školníka vybudována sauna a keramická dílna pro děti,
které navštěvují naši mateřskou školu. Díky tomu máme skvělé nadstandardní vybavení
školy a dětem tak můžeme nabídnout pestřejší zájmové činnosti.
Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné
zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Respektuje také „Úmluvu
o právech dítěte“ s ohledem na své specifické postavení. Pedagogické pracovnice pečují
o děti a chrání je před jakýmkoli tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě
vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické
normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální
rozvoj dítěte a jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností.
Naše mateřská škola je již 20 let zaměřena na rozvoj řeči, komunikaci a kultivaci
řečového projevu předškolního dítěte, není však speciální mateřskou školou. Od roku
2006 pracuje třída nejstarších dětí – Medvídci s metodami prvků programu Začít spolu,
Postupně se začaly přidávat další třídy a od školního roku 2014/2015 PRACUJÍ S TÍMTO
PROGRAMEM JIŽ VŠECNY TŘÍDY v této mateřské škole.

4 a) Charakteristika školního roku 2013 – 2014

Ve školním roce 2013 – 2014 bylo zapsáno v MŠ Pastelka 104 dětí, z toho 46 děvčat a 58
chlapců. Počet zapsaných dětí odpovídá kapacitě mateřské školy.
Děti ve věku 4-6 let navštěvovaly 4 třídy.
1.třídu ŠTĚŇÁTKA navštěvovaly děti ve věku 3-4 let, z toho 17 děvčat a 9 chlapců
2.třídu KOŤÁTKA navštěvovaly děti ve věku 4-5 let, z toho 10 děvčat a 16 chlapců
3.třídu JEŽEČKY navštěvovaly děti ve věku 4-7 let, z toho 7 děvčat a 19 chlapců
4.třídu MEDVÍDKY navštěvovaly děti ve věku 4-7 let, z toho 12 děvčat a 14 chlapců
Ve školním roce 2013-2014 se v mateřské škole Pastelka vzdělávalo 8 dětí s odkladem
povinné školní docházky a do základní školy odešlo 22 dětí.
Během školního roku ukončily docházku 2 děti sociálně znevýhodněné, z důvodu
stěhování během školního roku ukončily docházku další 2 děti.
3 třídy se vzdělávaly v metodách alternativního programu Začít spolu.

5. Oblast materiálního vybavení a oprav :

Ve školním roce 2013-2014 se stále postupně modernizuje nábytek ve všech třídách.
Všechny třídy jsou uspořádány do tzv. Center aktivit a do nich se neustále obnovuje
vybavení tak, aby bylo pro děti zajímavé, lákavé a pestré. Ve třídě Koťátek byla nově
vybavena CA.
Podařilo se z provozního rozpočtu zajistit druhou polovinu nátěru vnější fasády MŠ
i s jejím logem, a tím tak připravit důstojně školu na její důležité jubileum.
Na školní zahradě bylo vybudováno pítko pro děti, které odpovídá přísným hygienickým
normám. Rovněž zde proběhla výměna písku na všech čtyřech pískovištích. V rámci
Dne země byly všemi dětmi vysázeny keře, které přispěly k další postupné revitalizaci školní
zahrady. Vyměnili jsme kompletně zahradní tříkolky, koloběžky a kočárky.

6. Složení tříd a jejich zaměření

Naše mateřská škola je čtyřtřídní a třídy jsou uspořádány podle věku dětí od 3 do 7 let,
2 třídy jsou tedy homogenní. V každé této třídě se vzdělává 26 dětí. Na základě koncepce
naší školy (rozvoj řeči, komunikace a kultivace řečového projevu předškolního dítěte) jsou
třídy uspořádány takto:
Štěňátka – děti jsou rozděleny podle věku a od 1.9.2014 pracují metodami programu
Začít spolu – 1 učitelka je logopedická asistentka
Koťátka – děti jsou rozděleny podle věku – obě učitelky jsou logopedické asistentky
od 1.9.2012 pracují s metodami programu Začít spolu
Ježečci – 4-7 leté děti + děti s PŠD – jedna učitelka je logopedická asistentka
od 1.9.2010 pracují s metodami programu Začít spolu
Medvídci – 4-7 leté děti +děti s PŠD – obě učitelky jsou logopedické asistentky
od 1.9.2006 pracují s metodami programu Začít spolu


7. Personální zabezpečení školy

Všechny pracovnice školy mají požadované vzdělání k výkonu jejich funkce – jsou tedy kvalifikované:
ředitelka – gymnázium, SPgŠ
učitelky - 2x Bc., 1x Mgr (MD), 2x Dis, 2x SPgŠ
vedoucí ŠJ – SEŠ
kuchařky – vyučené
školnice – vyučená
uklizečka - SEŠ


8. Výsledky přijímacího řízení ve šk. r. 2013 -2014,

Počet přijatých žádostí -62
Počet přijatých dětí v 1. kole - 23
Počet nepřijatých dětí + usnesení - 39
OŠD – 9
Počet odvolání - 0


9. Výchovně vzdělávací proces

ŠVP je vlastní program mateřské školy Pastelka a byl vypracován v souladu s RVP PV.
Řídí se a vychází z jeho čtyř specifických vzdělávacích programů:

A) Program zdravotně preventivní
B) Program přirozeného rozvoje řeči
C) Program Začít spolu
D) Program s nadanými dětmi

Před začátkem nového školního roku byla provedena revize ŠVP dle plánu. Další
strategie školy je nyní obsahem ŠVP, kde došlo k zefektivnění práce se ŠVP jako
otevřeným dokumentem, který se neustále vyvíjí, je pro pedagogy vodítkem, podporuje
jejich tvořivost a kreativitu. Byly v něm zohledněny podmínky a profilace školy.
V ověřovací fázi se jeví ŠVP jako vyhovující materiál. Obsahuje rámcové bloky, které
odpovídají věku dítěte a jejich zkušenostem, vychází z jejich potřeb a skutečností jim
blízkých.
Pedagogové pracovali se ŠVP „HRAJEME SI KAŽDÝ DEN“, který je rozdělen
do 5 integrovaných bloků a ty jsou následně rozpracovány v jednotlivých třídách
do třídně vzdělávacích plánů.
V jednotlivých třídách byly naplňovány cíle jednotlivých IB, hlavní důraz byl kladen
i na lidové zvyky a tradice.
Ve 3 třídách se pracovalo s metodami alternativního programu Začít spolu, kde děti
samostatně pracují v tzv. centrech aktivit (dále jen CA ) dle vlastního výběru, kde řídí svou
činnost a v hodnotícím kruhu (úměrně svému věku) se již dokáží prezentovat. Na těchto
třídách převládala individuální a skupinová práce. Frontální činnosti převládaly ve třídě
s nejmenšími dětmi, což je k věku dětí pochopitelné.
Do MŠ byla pořízena 2 počítačová centra Kidsmart v rámci projektu „ The IBM Kidsmart
Early Learning Programme“. Cílem tohoto projektu byla podpora rozvoje dětí
předškolního věku. Počítače jsou vybaveny speciálním softwarem přizpůsobeným věku
dětí při práci s počítačem, který rozvíjí logické myšlení, procvičuje početní, prostorové
a časové představy a rozvíjí jazykové vyjadřování. Děti pracují s tímto počítačem
individuálně i ve skupinách. PC sestavy byly nainstalovány ve třídě Ježečků a Medvídků.
K pozorování rozvoje dětí jsou ve všech třídách k dispozici portfolia každého dítěte.
Do všech tříd byly zakoupeny plastové kontejnery na tříděný odpad. Děti tak jsou vedeny
nenásilnou formou ke třídění odpadu a potažmo tak i ke zdravému životnímu stylu.
S dětmi jsme společně oslavili Vánoce, Masopust, Vítání jara a Velikonoce, Den země,
Zahradní slavnosti s příchodem léta.
Děti shlédly divadelní představení v Mš i mimo ni, koncerty Východočeské filharmonie
Pardubice, starší děti navštívily několikrát programy Ekocentra, Východočeského muzea,
Východočeské galerie a navštívily historické jádro města Pardubic.
Velmi oblíbené jsou díky Klubu rodičů pravidelné měsíční výlety do přírody a školy
v přírodě, které jsou pro děti příležitostí k prožitkovému učení, pozorování
a experimentování ( viz příloha – Prezentace školy Rok v MŠ Pastelka ).

Ad. 9 A) Zdravotně preventivní program

V rámci plnění cílů tohoto programu, který je součástí ŠVP „ HRAJEME SI KAŽDÝ DEN“
se MŠ zapojila do projektu „CELÁ ŠKOLA ŽIJE ZDRAVÍM ANEB ZDRAVÍ NA TALÍŘI“, který je
spolufinancován EU. Vzdělávání se účastní management MŠ, kuchařky i pedagogové.
Stravování dětí se tak stává pestřejší a zdravější. V MŠ Pastelka mají tyto děti
rovněž možnost výběru pití z nápojů i neslazenou citrónovou vodu. Je jim nabízen dostatek
syrové zeleniny a ovoce, a to z více druhů. Denně jsou vedeny k vytváření zdravých
životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu.
Děti ze třídy Ježečků a Medvídků se seznamovaly se základy plavání a byla jim nabídnuta
rovněž nadstandardní aktivita hry na zobcovou flétnu. Tento kroužek vede stávající
učitelka, která je proškolena panem Žilkou.
Všechny děti měly během celého školního roku možnost se saunovat přímo v sauně
mateřské školy s programem „SAUNOVÁČCI“.

PLUSY - zdravější a odolnější děti v průmyslovém městě
MÍNUSY - při saunování a plavání je velmi, velmi náročná organizace


Ad. 9 B) Program přirozeného rozvoje řeči

K naplňování cílů probíhají kolektivní jazykové chvilky v ranním kruhu každý den
se všemi dětmi.
Individuálně se s dětmi pracovalo podle stanoveného rozvrhu logopedických chvilek.
S MŠ spolupracuje logopedka, která je nápomocná dětem, rodičům i pedagogům přímo
ve škole dle pravidelného rozvrhu.

PLUSY - stále lepší výsledky, jazykové chvilky praktikujeme 8.rokem,
logopedka dochází 2.rokem
MÍNUSY - z MŠ odešly do důchodu 2 učitelky -logopedické asistentky,
1 učitelka logopedická asistentka na MD


Ad. 9 C) Program Začít spolu

V tomto programu pracovaly 3 třídy a od letošního roku otvíráme 4. – poslední
třídu.

PLUSY - program přesně šitý na dnešní děti, práce baví a naplňuje nejen děti,
ale i pedagogy
MÍNUSY - velmi náročná aktuální školení jak na organizaci,
tak na finance (všechny učitelky)Ad. 9 D) Program s nadanými dětmi

V tomto programu jsme zatím nepracovaly, ale jsme připravené.Nadstandardní aktivity :
- Keramika
- Baby club Alíček
- Dramatický kroužek
- Hra na zobcovou flétnu
- Intenzívní seznamování s anglickým jazykem
- Saunování ve vlastní sauně
- Pravidelné měsíční výlety do přírody
- Školy v přírodě
- Pravidelné měsíční kulturní pořady (divadlo, koncert )
- Nově. Besedy pro rodiče mimo rodičovské schůzky
Téma: Rozvoj nadání metodou Mensa NTC LAERNING, Řeč předškolního dítěte, Saunování předškolních dětí apod.

Cíl nadstandardních aktivit : rozšířit programovou nabídku školy

PLUSY - Nejvíce se osvědčil Baby club Alíček, děti se mnohem snáze adaptují.
Tento club vedou stávající paní učitelky, které vzdělávají nejmladší děti.
Děti jsou tak zvyklé na paní učitelky, na prostředí třídy i situace.

MÍNUSY - Program Začít spolu má v jednom z hlavních cílů perfektní
spolupráci s rodiči, a protože víme, že v dnešní době to není vůbec
jednoduché a že v tomto bodě má naše mateřská škola rezervy, chceme
se proto do budoucna více zaměřit na význam rodičovského vlivu na
děti a nalézat podporu pro spolupráci s rodiči v podobě vzdělávacích a
konzultačních aktivit se zaměřením na posilování výchovných
kompetencí a rodičovské odpovědnosti (PROGRAM PRO RODIČE).


Naše mateřská škola je 9. Rokem zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“

CO SE NÁM POVEDLO.

1) Podařilo se nám získat pro spolupráci, a tím i návaznost metod programu Začít spolu, Základní školu Prodloužená v Polabinách. Spolupráce je velmi přínosná pro celou školu. Od nového šk. roku zařadili do 1.tříd tento program.
2) Podařilo se nám zařadit Dny otevřených dveří s prezentací programu Začít spolu s výchovně vzdělávacími strategiemi a praktickými ukázkami dětí pracujícími v tzv. centrech aktivit. Účelem těchto akcí bylo dostat se tak lépe do povědomí nejen rodičů, ale i některých škol a institucí (DRC Lentilka, Ratolest, ZŠ Prodloužená, MŠ Dražkovice, MŠ Chvaletice), které mají o spolupráci zájem a chtějí do budoucna v tomto programu pracovat.
3) Podařilo se mi obohatit učitelky naší MŠ v předmatematických dovednostech o Hejného metody pro MŠ.

10. Prevence sociálně patologických jevů

Mateřská škola Pastelka má podrobně vypracovaný program na prevenci
sociálně patologických jevů, který je zaměřen především na:

- odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách
preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky
praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, technik
rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi a řešení
problémových situací
- budování vzájemné důvěry mezi učitelkou a dítětem
- spolupráci s rodiči - nabízíme všem rodičům možnost individuální konzultace
- zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu
- uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí, zaměřené na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování
- nutnosti naslouchat problémům dětí a otevřeně s nimi hovořit
- prevence šikany


11. Další vzdělávání pracovníků za šk.r.2013 -2014

Mateřská škola Pastelka má vypracovaný Plán vzdělávání pracovníků MŠ Pastelka na
každý školní rok. Podrobně jsou zde popsána kritéria pro každého pracovníka. Dalšího
vzdělávání se může účastnit nejen pg. pracovník, ale každý řadový pracovník
školy (vedoucí ŠJ, kuchařky apod.). S tímto plánem jsou pracovnice seznámeny na
provozní poradě na začátku kal. roku a mohou se k daným kritériím vyjádřit.
Pedagogické pracovnice si jsou vědomy, že všechna školení a semináře musí mít
především souvislost se zaměření školy – v našem případě je to program Začít
spolu, logopedická prevence, školní zralost, psychologie dítěte apod. U vedoucích
pracovnic je nabídka ještě rozšířená o změny v legislativě, školeních ohledně ŠJ apod.
Finanční prostředky jsou vynakládány účelně a spravedlivě.PLÁN SEBEVZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2013 – 2014
Jméno Název vzdělávacího kurzu či semináře Termín konání Cena
Jana BakešováAlena Vavřinová Inspekční činnost ve školách a školských zařízeníchZRUŠENO!!! 24.9. 2013 300,- Kč (celkem 600,- Kč)
Jana Bakešová Proč jsou děti stále více agresívní – a co s tím? (přednáška PhDr. Lidmily Pekařové) 11.11. 2013 650,- Kč
Alena Vavřinová Projekce dokumentárního filmu z festivalu Jeden svět o inkluzivním vzděl. „Všichni spolu“- v rámci projektu „Pojďte do školy“ 18.11. 2013 ZdarmaProjekt EU
Alena VavřinováJana Bakešová Den v mateřské škole Začít spolu (MŠ Kurandové 669. Praha-Barrandov) 21.11. 2013 600,-Kč (celkem 1200,-)
Libuše Moravcová Relaxační techniky v pedagogické praxiZRUŠENO!!! 22.11. 2013 600,- Kč
Markéta RezlerováRenata Hrníčková Orientační logopedické vyšetřeníZRUŠENO!!! 6.-7.12. 2013 2000,-Kč (celkem 4000,-)
všechny pedagogické pracovnice Předmatematické dovednosti – školení v MŠ (kód: 0501142) 8.1. 2014 3000,-Kč
Jana Bakešová Úvod do tématu zdravé výživyProjekt Zdraví na talíři 15.1. 2014 ZdarmaProjekt EU
Libuše Moravcová Uchovávání a vyřazování dokumentů s přihlédnutím k aktuální novele archivního zákona 16.1.2014 1700,-Kč
Jana Bakešová Občanský zákoník (přednášející Valenta) 23.1. 2014 1200,-Kč
Dáša Cabrnochová Veselé kolektivní logopedické chvilky 28.1. 2014 700,- Kč
Jana Bakešová Zákoník práce a jeho novela od 1.1.2014 v souvislosti s novým OZ 6.2. 2014 800,- Kč
Alena Vavřinová IVP jako živý nástroj inkluzivního vzdělávání 6.2.-7.2. 2014 Zdarma Projekt EU
Jana Bakešová Novely právních předpisů od 1.1.2014 17.2. 2014 500,- Kč
Jana Bakešová Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení 20.2. 2014 700,- Kč
Dita KubíkováBoženka Samková Školní jídelna jinakProjekt Zdraví na talíři 4.3. 2014 Zdarma Projekt EU
Jana Bakešová O výchově a vzdělávání 2014 13.3. 2014 950,- Kč
Jana BakešováAlena Vavřinová Žena v pozici vedoucího pracovníkaškoly nebo školského zařízení 20.3. 2014 800,-KčCelkem1600,-Kč
Jana BakešováAlena Vavřinová Celá školka žije zdravímProjekt Zdraví na talíři 24.3. 2014 Zdarma Projekt EU
Renata HrníčkováAlena Vavřinová Hra je krásnou přípravou k vážným věcem 27.3. 2014 100,-kčCelkem 200,-kč
Monika Vostrčilová Rozvoj prosociálních dovedností u dětí předškolního věku 9.4.-10.4. 2014 Zdarma Projekt EU
Jana BakešováAlena Vavřinová Mateřské školy a legislativní novinky v roce 2014 30.4. 2014 1990,- kčCelkem3980,-kč
Renata Hrníčková Diagnostika a IVP předškoláka s odkladem školní docházky 12.3 201411.6.2014 880,-Kč


Libuše Moravcová Proč děti zlobí 2.4.2014 600,-Kč
Renata Hrníčková Pedagogické hodnocení dítěte 16.4.2014 zrušeno
Jana BakešováAlena Vavřinová Finanční řízení v praxi ředitele MŠ 9.4.2014 800,-Celkem1600,-Kč
Jana Bakešová Setkání ředitelů MŠ Začít spolu 25.4.2014 500,- Kč
Andrea Lombardi Angličtina v MŠ 7.5. 2014 1200,- Kč
Jana BakešováLenka CihlářováRenata HrníčkováAlena Vavřinová Jazyk a řeč 14.5.2014 500,-Celkem 2000,-Kč
Lenka Cihlářová Co děti potřebují, aby byli šťastné 20.5. 2014 500,- Kč
Jana BakešováAlena vavřinová Informační seminář ke kariérnímu systému .22.5.2014 0,-Kč
Jana Bakešová Exkurze Zahrada hrou 29.5.2014 450,-Kč
Dita SmetánkováBoženka Samková Exkurze na biofarmuProjekt Zdraví na talíři 5.6.2014 Zdarma Projekt Eu
Lenka CihlářováAndrea Lombardi Základy komunikace se sluchově postiženým klientem 19.6.2014 Zdarma
Jana BakešováLenka CihlářováMonika VostrčilováDita Pečínková Letní škola Začít spolu Kadaň 30.6.-4.7.2014 3800,KčCelkem13200,Kč


12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti


Viz Prezentace školy – příloha
Bod 9
CO SE NÁM PODAŘILO


13. Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů

V mateřské škole Pastelka ve školním roce 2013 – 2014 ČŠI nebyla.
Finanční kontrola proběhla bez zjištěných nedostatků.

14. Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2013
Hlavní činnost

Výnosy školy za rok:

· Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice) 5 118 000
· Dotace ze státního rozpočtu
· Stravné, pitný režim, školné, atd. 992 944,01
· Ostatní výnosy 52 312,92
· Dotace (např. od MO)
· Zúčtování s fondy 124 249,35

Celkové výnosy 6 287 506,28

Náklady školy za rok

· Platy zaměstnanců 3 247 899
· Odvody na pojištění + nemocenská 1 094 476
· 1% do FKSP 32 049
· Učební pomůcky 152 831
· Odpisy 12 750
· Opravy a udržování 199 945,20
· Výdej potravin, pitný režim, atd. 565 830,93
· Náklady na energie 388 973
· Ostatní náklady (spotřeba materiálu) 319 810,95
· Ostatní služby 272 941,20
(úroky, poplatky, revize, služby spojů,
programy, školení, dopravné, plavání, vstupné a pod.)
Celkové náklady 6 287 506,28

Hospodářský výsledek 0
Doplňková činnost
Výnosy doplňkové činnosti za rok 0

· pronájem učebny
· za kroužky
· pronájem reklamních ploch
. vaření pro cizí subjekty
Celkové výnosy 0

Náklady doplňkové činnosti za rok 0

· mzdy
· zdr. a soc. poj.
· spotř. mat.
· energie
· ostatní

Celkové náklady 0


Hospodářský výsledek 0

Hospodářský výsledek celé organizace 0Rozdělení HV:
Fond odměn 0
Rezervní fond 0

Datum: 5. 10. 2014 Vlastnoruční podpis ředitelky školy

Přílohy:
- Fond Sidus
- Rok v naší mateřské škole Pastelka - prezentace